Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat

Rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie” obejmuje obszar o powierzchni 932,04 ha.

Zlokalizowany jest w zasięgu obszaru Natura 2000 – SOO „Diabelskie Pustacie".
Uznany został Rozporządzeniem Nr 45/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz. Urz. W. Z. z 2008 r., Nr 96, poz. 2076).
W skład rezerwatu wchodzi:
― fragment Nadleśnictwa Czarnobór, o powierzchni 294,41 ha;
― fragment Nadleśnictwa Borne Sulinowo, o powierzchni 637,63 ha, zlokalizowany w obrębie Borne Sulinowo, w tym:
•  grunty leśne zalesione i niezalesione – 40,77 ha,
•  grunty związane z gospodarką leśną – 24,74 ha,
•  grunty nieleśne – 572,12 ha.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie układów biocenotycznych i krajobrazu dwóch szlaków sandrowych - młodszego szlaku sandrowego i szlaku Płytnicy oraz leżących w ich obrębie obniżeń wytopiskowych i wzgórz o charakterze ostańców erozyjnych.
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533), rezerwat „Diabelskie Pustacie" zaliczono do:
I. Rodzaj rezerwatu - florystyczny (Fl);
II. Typ i podtyp rezerwatu:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
- typ rezerwatu - biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf);
- podtyp rezerwatu - biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp);
b) ze względu na główny typ ekosystemu:
- typ rezerwatu - różnych ekosystemów (EE);
- podtyp rezerwatu - mozaiki różnych ekosystemów (me).