Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Borne Sulinowo, al. Niepodległości 32, 78-449 Borne Sulinowo

Budynek biurowy nadleśnictwa mieści się na terenie administracyjnym zarządzanym przez Nadleśnictwo Borne Sulinowo
w miejscowości Borne Sulinowo.

Budynek posiada 4 kondygnacje użytkowe, tj. piwnicę, parter i piętro oraz poddasze użytkowe. W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne dostępne wyłącznie dla personelu nadleśnictwa. Na parterze znajduje się sekretariat, pomieszczenia biurowe kadry zarządzającej, pracowników działu gospodarki leśnej, finansowo-księgowego i stanowiska ds. pracowniczych, Posterunek Straży Leśnej oraz sala konferencyjna. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe pracowników działu administracyjno-gospodarczego, gospodarki leśnej i finansowo-księgowego. Na poddaszu znajduje się sala narad wraz
z pomieszczeniem technicznym, socjalnym i sanitarnym. W budynku może przebywać do 50 osób na kondygnacji. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 7:00 ÷ 15:00.

Wjazd na teren budynku biurowego znajduje się przy drodze powiatowej nr 1290Z Krągi - Łubowo i odbywa się przez parking znajdujący się bezpośrednio przy budynku nadleśnictwa.

Do wejścia głównego prowadzi ciąg komunikacyjny pieszy dostępny z obu stron budynku, przy którym znajdują się miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsce postoju dla osób
niepełnosprawnych oraz chodnikiem miejskim od strony drogi powiatowej. Główne wejście do budynku biurowego zlokalizowane jest od strony frontowej budynku równoległej do drogi powiatowej. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się do budynku biura przez wejście zlokalizowane od północnego-zachodniego szczytu budynku, gdzie dodatkowo przy drzwiach wejściowych zamontowano przycisk dzwonka, po uruchomieniu informujący osobę w sekretariacie.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze. Nie ma możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych na pozostałych poziomach.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Drzwi i komunikacja w budynku posiadają minimalną szerokość
90 cm, umożliwiającą swobodne korzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym
i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny
na nr +48 373 31 23 lub e-mailowo na adres e-mail: borne@szczecinek.lasy.gov.pl .