Skip to Content

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Żeby cieszyć się dorodnymi i zdrowymi drzewostanami, nie wystarczy tylko „dobrze” je posadzić. Czasami trzeba drzewostany chronić przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi, atmosferycznymi i antropogenicznymi. To zadanie realizuje szeroko rozumiana ochrona lasu.

Lasy Nadleśnictwa Borne Sulinowo corocznie zagrożone są żerem pierwotnych i wtórnych szkodników owadzich. Monitorowanie oraz walkę o zachowanie trwałości lasów prowadzi się poprzez wykładanie pułapek klasycznych, feromonowych, ścinkę i korowanie drzew zasiedlonych, a w ostateczności poprzez zwalczanie chemiczne.
W ostatnich latach zwalczano gradacje brudnicy mniszki.
Biologiczną walkę z patogenami grzybowymi prowadzi się poprzez zabezpieczanie pniaków preparatem PgIBL oraz, sporadycznie, przez mechaniczne usuwanie opanowanych drzewek.

Drogą stosowania szeregu zabiegów gospodarczych realizowana jest ogniskowo-kompleksowa metoda ochrony lasu. Zasadniczym celem tej metody jest podnoszenie biologicznej odporności drzewostanów poprzez sztuczne zagęszczanie populacji organizmów antagonistycznych w stosunku do organizmów szkodliwych oraz dokonywanie przekształceń w drzewostanach, stanowiących potencjalne ogniska gradacyjne. Dotyczy to fauny owadożernej, zwłaszcza ptaków oraz owadów, pająków, nietoperzy.

Ograniczanie szkód od zwierzyny Nadleśnictwo prowadzi poprzez indywidualne (chemiczne i mechaniczne) oraz powierzchniowe (grodzenia) formy ochrony drzewek.
W warunkach Nadleśnictwa Borne Sulinowo istotne znaczenie mają szkody powodowane przez czynniki atmosferyczne. W ostatnich latach były to m. in. długotrwałe susze, silne wiatry wywalające, późne przymrozki wiosenne i zastoiska mrozowe.

Ochrona przeciwpożarowa.
Od 2012 roku wszystkie lasy Nadleśnictwa Borne Sulinowo należą do II kategorii zagrożenia pożarowego. Dzięki zbiorowemu wysiłkowi pracowników Nadleśnictwa, systemowi monitoringu, patrolom naziemnym i lotniczym odnotowuje się niewielkie ilości pożarów i niskie straty biologiczne. Ilość pożarów w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli.

  
rok
ilość powierzchnia (ha) - ogółem pow. bez strat pow. ze stratami wartość strat
2008 5 9,14 7,96 1,18 7327,00
2009 14 9,21 9,21 - -
2010 1 0,10 0,10 - -
2011 3 1,03 1,03 -

-

 
 
2012 3 0,30 0,30 - -
2013 5 0,52 0,30 0,22 2225,23



Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 23 punkty czerpania wody. Nadleśnictwo posiada 3 bazy sprzętu p.poż oraz samochód patrolowo-gaśniczy. Do monitoringu naziemnego służą dwie dostrzegalnie: drewniana w Leśnictwie Machliny i żelbetowa w Leśnictwie Liszkowo.