Asset Publisher Asset Publisher

KOMPLEKSOWY PROJEKT ADAPTACJI LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU – ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ OGRANICZANIE SKUTKÓW ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z POŻARAMI LASÓW

KOMPLEKSOWY PROJEKT ADAPTACJI LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU – ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ OGRANICZANIE SKUTKÓW ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z POŻARAMI LASÓW

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

 

 

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

 

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych;
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru;
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych;
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
 • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.);
 • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.);
 • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.);
 • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.);
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.).

 

W nadleśnictwie Borne Sulinowo (w ramach ww. dofinansowania) zostanie zrealizowana inwestycja, polegająca na rozbiórce istniejącej wieży drewnianej oraz zaprojektowaniu i wybudowaniu żelbetowej wieży obserwacyjnej w Leśnictwie Machliny.

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł.


Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się między innymi do:

 • zwiększenia odporności lasów na klęski żywiołowe takie jak pożary, którymi zagrożenie wzrasta wraz z ocieplaniem się klimatu;
 • podniesienia efektywności systemu wczesnego ostrzegania o pożarach w Lasach Państwowych;
 • zwiększenia powierzchni leśnych objętych monitoringiem oraz skrócenia czasu wykrycia zagrożenia i reagowania;
 • ograniczenia zasięgu pożarów i negatywnych skutków z nimi związanych (np. zubożenie gleby, zniszczenie ekosystemu i zamieszkujących go organizmów, straty materialne);
 • poprawy ochrony przeciwpożarowej na obszarach sąsiadujących z terenami administrowanymi przez LP, np. parków narodowych czy terenach zamieszkanych (wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów);
 • ograniczenie emisji CO₂ w wyniku zmniejszenia liczby oraz zasięgu pożarów.

Rozminowanie w Nadleśnictwie

Nadleśnictwo Borne Sulinowo uczestniczy w realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko - strona programu www.pois.gov.plw ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 58 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ponad 30 000 ha.

 

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

2. Ocena przyrodnicza terenów

3. Ocena geośrodowiskowa terenów

4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych

5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu

6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego

7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk

8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

 

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

 

Adres strony internetowej projektu:

www.ckps.lasy.gov.pl zakładka Projekty PGL LP - Rekultywacja poligonów