Hodowla lasu

Żeby cieszyć się dorodnymi i zdrowymi drzewostanami, trzeba dobrze „wystartować”. Selekcja, nasiennictwo i hodowla lasu mają, w największym skrócie, zapewnić jak najlepszy start. Wyselekcjonowane drzewa, dają najlepszy materiał nasienny, z którego na szkółce zostaną wyhodowane sadzonki. Po ich posadzeniu na uprawie zaczyna się wykonywać zabiegi hodowlane, które pomagają kształtować drzewostany wg zamierzonego planu.

Ochrona lasu

Żeby cieszyć się dorodnymi i zdrowymi drzewostanami, nie wystarczy tylko „dobrze” je posadzić. Czasami trzeba drzewostany chronić przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi, atmosferycznymi i antropogenicznymi. To zadanie realizuje szeroko rozumiana ochrona lasu.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu polega na pozyskiwaniu naturalnych bogactw i przystosowaniu ich do potrzeb człowieka. Głównym bogactwem lasu jest drewno, ale pozyskiwane są również choinki, grzyby, zioła i inne owoce runa leśnego.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę w lasach w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat. Każdy Plan Urządzania Lasu musi zostać zatwierdzony przez Ministra Środowiska. W Nadleśnictwie Borne Sulinowo obowiązuje plan opracowany na lata 2012-2021.

Łowiectwo

Łowiectwo to zaplanowane i skoordynowane gospodarowanie zwierzyną oparte na zasadach ochrony zwierząt łownych, ale i środowiska, które zamieszkują.

Ochrona przyrody

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Borne Sulinowo informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.