Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie” obejmuje obszar o powierzchni 932,04 ha.

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Borne Sulinowo zlokalizowane są dwa obszary chronionego krajobrazu „Dolina Piławy” i „Pojezierze Drawskie”.

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 – to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.