Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Borne Sulinowo zlokalizowane są dwa obszary chronionego krajobrazu „Dolina Piławy” i „Pojezierze Drawskie”.

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Piławy"

Ustanowiony został Uchwałą Nr XIII/143/2004 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu w Gminie Borne Sulinowo.

Powierzchnia całego obszaru wynosi 2197,95 ha i obejmuje rynnę doliny Piławy wraz z Zalewami Nadarzyckimi i Jeziorem Długim oraz otaczającymi ją lasami i znajdującymi się na ich terenie torfowiskami. Ochronie podlega tutaj szata roślinna oraz krajobraz doliny rzeki Piławy.

Do charakterystycznych cech przyrodniczych tego obszaru należą:
- tereny wyróżniające się krajobrazowo o wyjątkowo cennych wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo dydaktycznych,
- rozlewiska, tereny bagienne, oczka polodowcowe i małe jeziora w rejonie Zalewów Nadarzyckich,
- cały obiekt odznacza się wysokimi walorami krajobrazowymi,
- siedliska przyrodnicze podlegające ochronie,
- miejsca lęgowe i siedliska rzadkich i ginących zwierząt, w tym ptaków: bąka, błotniaka stawowego, brzęczki, cyranki, dzięcioła czarnego i zielonego, gągoła, kokoszki wodnej, krakwy, bekasa kszyka, łabędzia niemego, perkozka, remiza, nurogęsi, trzciniaka, zimorodka, żurawia; widywano również: bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego, puchacza i rybołowa.


Obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie"

Ochrona wspomnianego terenu wprowadzona została już w 1975 roku w formie strefy chronionego krajobrazu.
Powierzchnia całego obszaru wynosi 92616,40 ha, natomiast W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Borne Sulinowo 1484,45 ha, a powierzchnia obszaru na gruntach Nadleśnictwa wynosi 223,63 ha. Obszar Zlokalizowany jest w północno-zachodniej części obrębu leśnego Borne Sulinowo.
Został utworzony w celu ochrony krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego Pojezierza Drawskiego.

Do głównych walorów tego obszaru należą:
- urozmaicona rzeźba terenu ze zwartymi kompleksami leśnymi,
- malowniczy krajobraz z lasami z żyzną buczyną pomorską,
- duża ilość jezior i cieków wodnych, położonych w zagłębieniach i dolinach,
- jeziora bezwapniowe z roślinnością lobeliową,
- mszary i bory bagienne na torfowiskach,
- siedliska przyrodnicze podlegające ochronie,
- miejsca lęgowe i siedliska rzadkich i ginących zwierząt, w tym ptaków: bąka, bielika, błotniaka stawowego i łąkowego, gągoła, kwiczoła, remiza, tracza nurogęsi, oraz miejsca zlotów i przelotów żurawi, gęsi i kaczek.