Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany referencyjne

 

 

Kod ostoi NAZWA Suma ha
A strefy ochrony całorocznej ptaków 10,32
B drzewostany na siedliskach bagiennych Bb, BMb, LMb)  
D d-stany związane z ochroną dziedzictwa kulturowego 3,42
E d-stany stanowiące enklawy wśród pól, szczególnie przy braku dróg dojazdowych  
G grupowe pomniki przyrody  
I wyspy  
N d-stany o cechach zbliżonych do naturalnych (np. d-stany przeszłorębne w stanie A lub B wg inwentaryzacji przyrodniczej, d-stany zachowawcze) 21,09
O d-stany na obszarach z "drzewostanami postrzelanymi" w czasie działań wojennych i na poligonach 41,95
P parki podworskie, zwłaszcza te o charakterze leśnym 0,97
R rezerwaty przyrody  
T d-stany na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce (zbocza, wąwozy, tereny podtopione i zalewowe) 5,01
W d-stany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych (przy bagnach, jeziorach, rzekach, torfowiskach, innych zbiornikach wodnych) 226,01
Z d-stany na źródliskach i strefach wysięków 10,4
Suma końcowa 319,17
  Powierzchnia leśna nadleśnictwa: 18174,65 ha 1,76%